Ankieta Jubileuszowa

Ankieta Jubileuszowa

svg divider

Zachęcamy do wypełnienia krótkiego formularza. Udzielone odpowiedzi pozwolą nam zorientować się, jakie jest zainteresowanie bankietem oraz koncertami. W uwagach można wpisać swoje sugestie.

Mamy nadzieję, że spotkamy się w jak najliczniejszym gronie.

Do zobaczenia!

Dziękujemy! Dane z formularza zostaną przesłane na wskazany adres e-mail.Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Gdański moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym w celach związanych z obchodami Jubileusz 50-lecia Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Gdańskiego Jantar im. Zygmunta Kamińskiego, których organizatorem jest Akademickie Centrum Kultury UG ALTERNATOR zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Gdański w celu przesyłania informacji o usługach oferowanych przez ACK UG ALTERNATOR za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Jednocześnie informujemy, iż zgoda jest dobrowolna. Przysługuje Panu/Pani również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.

 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 24 59 lub adresem e-mail: poin@ug.edu.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.

 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z obchodami Jubileuszu 50-lecia ZPiT UG „Jantar” a także w przypadku, gdy wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę – również w celu przesyłania informacji na temat usług oferowanych przez ACK UG ALTERNATOR.

 4. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.- zgoda osoby, której dane dotyczą.

 5. Dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w pkt. 3.

 6. Dane osobowe będą przechowywane na podstawie zgody, w okresie jej obowiązywania jednak nie dłużej niż przez okres niezbędny do realizacji celów o których mowa w pkt.3.

 7. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami.

 8. Na zasadach określonych przepisami RODO osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo:

  1. do dostępu do treści swoich danych,

  2. do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,

  3. do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,

  4. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

  5. do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,

  6. do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem