Wasze wspomnienia

Jantarowcu!

svg divider

Od zawsze wiadomo, że fantastyczną atmosferę w Jantarze i wokół niego, tworzą ludzie. Razem spędziliśmy dziesiątki godzin na próbach, przetańczyliśmy setki koncertów (i imprez), pokonaliśmy tysiące kilometrów w czasie wyjazdów.

Właśnie teraz, w czasie pandemii, kiedy najbardziej potrzebujemy pozytywnych myśli, bądźmy znowu razem, poszukajmy wspólnych wspomnień, które najbardziej zapadły nam w pamięć.

Podziel się z nami swoimi wspomnieniami!

Próba, koncert, wyjazd, przebiórka, pomyłka... Wyślij nam swoje wspomnienia, a my stworzymy dzięki temu cudowną pamiątkę dla nas i dla następnych pokoleń nowych Jantarowców. Teksty będą publikowane na portalach społecznościowych Zespołu.

Czekamy na Twoją historię!

Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji wybranych materiałów.

Dziękujemy! Dane z formularza zostaną przesłane na wskazany adres e-mail.

Dozwolony format pliku to: png, jpg, jpeg, pdf


Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Gdański moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym w celach związanych z obchodami Jubileusz 50-lecia Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Gdańskiego Jantar im. Zygmunta Kamińskiego, których organizatorem jest Akademickie Centrum Kultury UG ALTERNATOR zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Gdański w celu przesyłania informacji o usługach oferowanych przez ACK UG ALTERNATOR za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Jednocześnie informujemy, iż zgoda jest dobrowolna. Przysługuje Panu/Pani również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.Wyrażam zgodę na wykorzystywanie nadesłanych przeze mnie materiałów (zdjęcia, wspomnienia) przez Organizatora lub przez inne osoby na zlecenie organizatora, oraz na zwielokrotnienie materiałów wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami. Zgoda obejmuje bezpłatne i bezterminowe wykorzystanie przesłanych materiałów poprzez rozpowszechnianie ich w: mediach społecznościowych, w szczególności na stronach internetowych; w prasie; broszurach, ulotkach, gazetkach. Oświadczam, że posiadam wszelkie prawa autorskie do przesłanych materiałów fotograficznych oraz zgody osób widocznych na zdjęciach na publikację ich wizerunku.Wyrażam zgodę aby przesłane przeze mnie materiały (zdjęcia, wspomnienia) zostały publikowane wraz z informacją, kto jest ich autorem oraz kogo wizerunek widnieje na zdjęciu.

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.

 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 24 59 lub adresem e-mail: poin@ug.edu.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.

 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z obchodami Jubileuszu 50-lecia ZPiT UG „Jantar” a także w przypadku, gdy wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę – również w celu przesyłania informacji na temat usług oferowanych przez ACK UG ALTERNATOR.

 4. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.- zgoda osoby, której dane dotyczą.

 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale warunkuje możliwość wykorzystania przez organizatora przesłanych materiałów (zdjęć, wspomnień) oraz otrzymywania informacji wskazanych w pkt.3.

 6. Dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w pkt. 3.

 7. Dane osobowe będą przechowywane na podstawie zgody, w okresie jej obowiązywania jednak nie dłużej niż przez okres niezbędny do realizacji celów o których mowa w pkt.3.

 8. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami.

 9. Na zasadach określonych przepisami RODO osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo:

  1. do dostępu do treści swoich danych,

  2. do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,

  3. do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,

  4. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

  5. do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,

  6. do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem